Please wait a minute...
 
 
Food and Fermentation Industries
|
Isolation and identification of anaerobic bacteria in the process of Maotai-flavor liquor brewing
WANG Xiao-dan 1,3,4, BAI Xiao-yan 1,3, ZENG Chao 1,4, LEI An-liang 1,2, QIU Shu-yi 1,4

1(Guizhou Provincial Key Laboratory of Fermentation Engineering and Biological Pharmacy, Guizhou University, Guiyang, 550025,China)

 2(Guizhou Zhenjiu Co., Ltd. Zunyi ,563003,China)3(School of Life Sciences, Guizhou University, Guiyang , 550025, China)4(School of Liquor and Food Engineering, Guizhou University, Guiyang, 550025, China)
Download: PDF(0 KB)  
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks
Abstract  In order to deeply understand the kind of anaerobic bacteria species and the impact of quantity change on Maotai-flavor liquor.[Methods] The lower fermented grains in the process of Maotai-flavor liquor were taken as the material. Quantity of anaerobic bacteria were conducted by plate count method and dynmic change of the amount of anaerobic bacteria and physical indexes were analyzed. The anaerobic bacteria were chosen to check through the SEM, combining with physiological and molecular experiments. [Results] Four strains of anaerobic bacteria were identified in fermented grains and anaerobic bacteria are respectively Clotridium xylanolyticum, Clostridium amylolyticum, Clostridium subterminate and Clostridium sartagoforme.
Keywords Maotai-flavor liquor      fermented grains      Anaerobic bacteria      physical indexes      screening     
Online First Date: 14 May 2020   
URL:  
http://sf1970.cnif.cn/EN/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.013718     OR     http://sf1970.cnif.cn/EN/Y0/V/I/1
[1] HE Man, LIU Chang, ZHU Fengmei, GE Chao, LI Jun, YAN Hejing. Diversity and application potential of enzyme producing yeasts in Changli[J]. Food and Fermentation Industries, 2020, 46(5): 59-67.
[2] CAO Miaowen, XIANGLI Jiaxiong, XU Bingzhang, LEI Zhenhe, ZHAI Xulong, XU Enkuo. Application of functional starter in the production of Light-aroma Baijiu[J]. Food and Fermentation Industries, 2020, 46(5): 134-139.
[3] LIU Jiang, CHENG Qun, WANG Zhenxing, SUN Jian, HE Xuemei, LIU Daqun, ZHOU Guiqi, XIONG Zhi, ZHANG Xuechun. Screening and functional activity of lactic acid bacteria in Yunnan milk cake[J]. Food and Fermentation Industries, 2020, 46(4): 160-166.
[4] ZHAO Gaiming, LI Shanshan, CUI Wenming, ZHU Chaozhi, JIAO Yangyang, LI Jiaqi, YIN Feng, HAN Mingshan. Isolation, identification and fermentation properties of lactic acid bacteria from naturally fermented ham in Yunnan[J]. Food and Fermentation Industries, 2020, 46(1): 56-61.
[5] WEI Guangqiang, WANG Xuefeng , CHEN Yue, YANG Xumei, ZHAO Cunchao, HUANG Aixiang. Screening and characterizing strains for direct vat set fermentation[J]. Food and Fermentation Industries, 2020, 46(1): 184-190.
[6] YU Fei, SUN Junfeng, LIU Pengfei, LIU Yan, WANG Zhou, XUE Zhenglian. A high-throughput screening method for selecting Streptomyces fradiae mutants with improved neomycin yield and its optimization[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(8): 162-167.
[7] ZHAO Dong, ZHENG Jia, PENG Zhiyun, YANG Kangzhuo, ZHANG Jianmin, LIU Fang. Relationship between Wuliangye-flavor fermented grains and pit mud[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(6): 1-7.
[8] MAN Lili, XIANG Dianjun. Partial characteristics of nattokinase produced by Bacillus subtilis MX-6[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(6): 42-47.
[9] LI Hao, ZOU Wei, BAI Guangjian, XU Jing. Screening and identification of high-level cellulase-producing fungi[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(6): 54-58.
[10] PENG Shudong, LI Jian, LIU Shijian, ZHANG Yu, WANG Hongwei, ZHAO Xin, SUO Huayi. Research progress on biosynthesis, antibacterial mechanism and application of lactic acid bacteria bacteriocin[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(6): 236-242.
[11] LIU Yifan, CAI Guolin, LI Xiaomin,LU Jian. Screening and identification of Clostridium butyricum and antioxidant activities of its exopolysaccharides[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(5): 25-30.
[12] FENG Yuyan, LIU Xiaofan, FAN Qing,CHEN Kaiye, HU Yimin,XIN Zhihong. Screening,identification,and structure characterization of grape epiphytic bacteria[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(5): 31-37.
[13] LI Kai, WANG Jinjing, LI Yongxian, LI Qi. Screening and identification of yeast strain for red pitaya wine fermentation[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(5): 115-120.
[14] LI Mengqi, ZHAO Yifan, ZHENG Feiyun, NIU Chengtuo, LIU Chunfeng, LI Qi, WANG Jinjing. Isolation, identification and application of sugar-tolerant and aroma-producing yeast[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(24): 45-51.
[15] CHEN Cheng, NING Xibin. Screening, identification and analysis of β-lactamase-producing strains[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(24): 77-83.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
Copyright © Food and Fermentation Industries, All Rights Reserved.
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd